Дил баян а осмонов

Дил баян а осмонов – Адвокатское бюро Вершина

Дил баян а осмонов

Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген. Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат.

Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган. Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот.

Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан. Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси.

Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес.

К 145-летию со дня рождения писателя.) 5. Человек и природа в лирике С.Есенина. (К 120-летию со дня рождения поэта.)

  1. Нравственная проблематика повести М.А.Булгакова «Собачье сердце».

7. «Быть знаменитым некрасиво…» (К 125-ле-тию со дня рождения Б.Л. Пастернака.) 8. «Не с теми я, кто бросил землю…» (Патри-отическая тема в лирике А.Ахматовой.) 9.

« Василий Теркин» Твардовского – поистине редкая книга… 10. «Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой…»(По произведениям ХХ века.) 11.

Мой любимый герой (по произведениям Ч.Т.Айтматова). 12.

Мир детства в произведениях Ч.Т.Айтматова. СВОБОДНЫЕ ТЕМЫ 1. «Страшнее слова нет – война!» (70 лет По-беды в Великой Отечественной войне.) 2. Зачем мне жизнь дана? 3. Экономика вокруг нас. (2015 год – год укре-пления национальной экономики Кыргызстана.) 4.

«Если не я, то кто?» 5. Край любимый! 6. Мир моих увлечений. 7.

Алыкул осмонов

Важно

Айрыкча «Ата Журт» деген ырда Алыкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген: Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүүрсүң, Кыш да катуу бороон улуп, кар уруп… Суугуңду өз мойнума алайын, Жол карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла, Көпкө турбас мобул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт! Tүндөр жаман кырсык салып кетпесин, Наалат келип, ат тизгинин шарт буруп… Азабыңды өз мойнума алайын, Из карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла, Көпкө турбас мобул турган сур булут.

Бүт дартыңды өз мойнума алайын, Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт! «Кыштын катуу», «жолдун кыйын» болуп турганы, «түндөр жаман», «жаз да башка» экендиги, заман оорлоп, асманды «сур булут» каптап тургандыгы — абдан күчтүү тартылган заман портрети, мезгил сүрөтү. Мактоо эмес, сындоо.

Суперстан: алыкул осмонов — суперстан

Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы да бир гана нерсе эле.

Ал ыр болчу: Мен турмушта сараң, ачкөз эмесмин,Өктөө кылып: «Ай, аз бердиң», — дебесмин.Байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу,Мага берсе, эки сабак ыр берсин. Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул төрт сап ыр эле аныктай алат.
Ал өмүр бою бул шертинен тайган жок.

Улуу адам кайталангыс таланты менен өзүн өлбөс кылып жаратат. Алыкул да ошондой таланттардын катарына кирет. Бар бололу, түгөнбөйлү, курдаштар,Узак, узак, узак болсун бул сапар.Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да,Кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт,Толкун урса тайызына сүрүлбөйт.

Тирүүлүктө жоктугуна жол бербей,Жер түбүндө чирисе да, бир гүлдөйт.

Внимание

Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес. Учур саясатын же жакшы, же жаман дебей, негизинен түбөлүктүү темаларды жазган.

»

А бирок суроо туулат: Касым Тыныстанов атылып, кыргыздын нечен мыктылары дайынсыз жок болуп кеткен катаал заманды Алыкул укпадыбы, көрбөдүбү? Же көрсө да көрмөксөнгө салдыбы? Бул табышмактуу чоң суроо.

Жок, көрсө Алыкул баарын көрүп, баарын сезиптир, нечен түйшөлүптүр, бирок бороон-чапкындуу каар заманды ачык публицистиканын тили менен эмес, Эзоптун тили менен, метафоранын тили менен, каймана образ жана салыштыруулар менен так да, даана да кылып ачып бериптир», — дейт професссор Осмонакун Ибраимов.

Дилбаяндардын тематикасы

« Манас» эпосу – кыргыз элинин каны, жаны, түбөлүктүү улуу мурасы. 2. «Ак калпак кыргыз журтуна Ала-Тоодой бел болгон…» («Манас» эпосундагы Манастын образы). 3. «Манас» эпосундагы эркиндик үчүн күрөш идеясы. 4. «Баатырдан калган туягым, багыма бүткөн тумарым…» («Манас» эпосундагы Семетейдин образы). 5.

«Сейтек» эпосундагы ички душмандар менен күрөш, үй-бүлө темасы. 6. «Кут алчу билим» – түрк элдеринин адеп-ахлак күзгүсү (Ж.Баласагындын 1000жылдыгына карата). 7. Махмуд Кашкары – энциклопедист аалым жана агартуучу.
8. «Ырыс алды – ынтымак, Ынтымагыӊ жок болсо, Алдыӊдан таяр алтын так».

(Калыгул акын-олуянын доору жана анын масел-деринин таалим-тарбиялык мааниси). 9.

Алыкул осмонов. чыгармалар жыйнагы

Тоталитардык-акимчилик бийлик жана «өжөр жылдыздар» (Ч.Айтматовдун «Гүлсарат» пове-стиндеги Танабайдын ыймандык тазалык үчүн күрөшү). 25. «Арыба, Ак кеме, мен келдим!» (Ч.Айтматовдун «Ак кеме» повестиндеги адеп-тик проблемалар). 26. Бакыт кушун колдон учурган адамдын баяны (Ч.Айтматовдун «Делбирим» повестиндеги каар-мандарга мүнөздөмө).

27. Маӊкурт жана маӊкуртчулук (Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романындагы учур ма-селеси). 28. Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов (Ч.Айтматовдун адабий портрети).
29. Кыргыз романдарындагы адам тагдырла-ры (У.Абдукаимовдун «Майдан»,Т.

Касымбековдун «Сынган кылыч» романдарынын мисалында). 30. Тууган жер жана азыркы инсан С.Эралиевдин жана Б.Сарногоевдин поэзиясында.
31. Абийир соту – ыйык сот (Т.Абдумомуновдун жана М.Байжиевдин драмаларындагы ыйман те-масы). ЭРКИН ТЕМАЛАР: 32.

«Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!» (А.Осмонов).
33.

Алыкул осмонов. өмүр баяны

Элиӊ менен бийиксиӊ, элсиз жерде кийиксиӊ» (Нускоочу акын Арстанбектин чыгармачылык бей-неси). 10. «Санатын айтам Токомдун…» (Токтогул Сатылгановдун тагдыры жана анын чыгармачы-лыкта чагылышы). 11.

«Сексен күнү айтса да, сөз түгөнбөйт чечен-ден» (Жеӊижоктун ырчылык өнөрү жана акындык тагдыры) 12. «Ак кымкаптан тон албаган» акын Барпы Алы-куловдун аалам, дүйнө жана адам тууралуу ырлары. 13.

Кемчонтой жана бүгүнкү күндөгү кемчонтойлук (Тоголок Молдонун «Кемчонтой» поэмасы боюнча ой жүгүртүү).

КЫРГЫЗ ЖАЗМА АДАБИЯТЫ БОЮНЧА: 14. Жоокер кыздын жана назик жүрөктүү аялдын көркөм образы (К.Тыныстановдун «Жаӊыл Мырза» поэмасынын негизинде). 15. Доор изи жана андагы адамдын кайраты, эрки, эл турмушунун оор күндөрү (М.Элебаевдин «Узак жол» чыгармасы боюнча).

16.

Дилбаян а осмонов

Казань: Кыргызмамбас, 1937.  16 б. Чуковский К. Федоринанын шору: Ырлар.  Ф.  Казань: Кыргызмамбас, 1938.  17 б. Руставели Шота. Жолборс терисин кийген баатыр.  Ф.: Кыргызмамбас, 1940.
 376 б. Ошол эле. — 1951. — 332 б. Ошол эле. — 1956. — 332 б.

Ошол эле — 1972. — 304 б. Ошол эле. — 1976. — 306 б.
Ошол эле. — 1982. — 300 б. Пушкин А.С. Евгений Онегин: Ыр менен жазылган роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1948.  160 б. Шекспир В. Отелло: Ыр менен жазылган трагедия. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949.
 152 б.

  • »Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 1-том. 1964-ж.» (ырлар)
  • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 2-том. 1965-ж.»
  • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 3-том.

Дил баян алыкул осмонов

Алыкулда андай касиет, сапаттардын баары бар болчу. Анын чыгармачылыгынын бурулуш учуру да дал ушул жылдарга туура келди. Бирок ажал ач колун сунуп, өлүм жакындап, суусу түгөнө берди.

Көзү өткөндөн кийин, 1964-1967-жылдары чыгармаларынын үч томдугу жарык көрдү. 1984-1986-жылдары ырлары, котормолору, поэмалары менен драмалары кайрадан үч томго топтоштурулду. 1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысымы ыйгарылган. Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп, тоо чокусу (4060м) жана бир кемеге Алыкулдун ысымы ыйгарылган. А.

Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М.Убукеев, Л.Турусбекова, С.Ишенов сыяктуу кинорежиссерлор акын тууралуу тасма тартышкан. 1986-жылы Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган. Сыйлыктары.
Алыкулда андай касиет, сапаттардын баары бар болчу.

Анын чыгармачылыгынын бурулуш учуру да дал ушул жылдарга туура келди. Бирок ажал ач колун сунуп, өлүм жакындап, суусу түгөнө берди. Көзү өткөндөн кийин, 1964-1967-жылдары чыгармаларынын үч томдугу жарык көрдү. 1984-1986-жылдары ырлары, котормолору, поэмалары менен драмалары кайрадан үч томго топтоштурулду. 1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысымы ыйгарылган.

Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп, тоо чокусу (4060м) жана бир кемеге Алыкулдун ысымы ыйгарылган. А.Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М.Убукеев, Л.Турусбекова, С.Ишенов сыяктуу кинорежиссерлор акын тууралуу тасма тартышкан.

1986-жылы Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган. Сыйлыктары.

Дил баян а осмонов

Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген.Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, “Таңдагы ырлар” туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан.

Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган.А.

Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. Ошол эле жылы “Ардак белгиси” ордени, 1946-жылы “1941–1945-жж.

Источник: http://kvirinal.ru/dil-bayan-a-osmonov/

Дил баян а осмонов

Дил баян а осмонов

XI (XII) класстары үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан сунуш кылынуучу дилбаяндардын тематикасы. ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖАНА АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫ БОЮНЧА: 1. «Манас» эпосу – кыргыз элинин каны, жаны, түбөлүктүү улуу мурасы. 2.

«Ак калпак кыргыз журтуна Ала-Тоодой бел болгон…» («Манас» эпосундагы Манастын образы). 3. «Манас» эпосундагы эркиндик үчүн күрөш идеясы. 4. «Баатырдан калган туягым, багыма бүткөн тумарым…» («Манас» эпосундагы Семетейдин образы). 5.

«Сейтек» эпосундагы ички душмандар менен күрөш, үй-бүлө темасы. 6. «Кут алчу билим» – түрк элдеринин адеп-ахлак күзгүсү (Ж.Баласагындын 1000жылдыгына карата). 7. Махмуд Кашкары – энциклопедист аалым жана агартуучу. 8. «Ырыс алды – ынтымак, Ынтымагыӊ жок болсо, Алдыӊдан таяр алтын так».

(Калыгул акын-олуянын доору жана анын масел-деринин таалим-тарбиялык мааниси). 9.

Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес. Учур саясатын же жакшы, же жаман дебей, негизинен түбөлүктүү темаларды жазган.

«А бирок суроо туулат: Касым Тыныстанов атылып, кыргыздын нечен мыктылары дайынсыз жок болуп кеткен катаал заманды Алыкул укпадыбы, көрбөдүбү? Же көрсө да көрмөксөнгө салдыбы? Бул табышмактуу чоң суроо.

Жок, көрсө Алыкул баарын көрүп, баарын сезиптир, нечен түйшөлүптүр, бирок бороон-чапкындуу каар заманды ачык публицистиканын тили менен эмес, Эзоптун тили менен, метафоранын тили менен, каймана образ жана салыштыруулар менен так да, даана да кылып ачып бериптир», — дейт професссор Осмонакун Ибраимов.

Алыкул осмонов — өмүр баяны

Бул ыр 1948-жылы, башкача айтканда Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде, Т.Саманчин, Т.Байжиев, З.Бектенов «Манас» эпосу үчүн камакка алынып, саясат катуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганын эскерте кетели.

Демек ал саясатты да жазган, бирок элчилеп ураалаган эмес, тескерисинче, абдан кооптонгонун, дагы кандай заман болуп кетет деп чочулаганын жогорудагыдай метафоралардын, символдордун, тереңге катылган коддордун тили менен жазган.

Бул боюнча Осмонакун Ибраимов чыгармаларын терең изилдеп ушундай пикирге келген.

Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу А.Осмоновду көп нерсеге милдеттендирди. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз жараткандарын өзү жериди. Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди.

Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле.

Алыкул осмонов омур баяны

Дил баян а осмонов

Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта Панфилов районундагы Каптал-Арык айылында туулган. 1928-жылга чейин Фрунзе, Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумунда 1928–1933-жж. окуйт. Бирок ден-соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес.

болгон Эмгек чыйыры «Чабуул» журналынан башталып, «Ленинчил жаш» гезитинде уланат. 1937–1940-жж. Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген.

Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, «Таңдагы ырлар» туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан.

Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган. А.

Важно

Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. Ошол эле жылы «Ардак белгиси» ордени, 1946-жылы «1941–1945-жж. Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги каарман эмгеги үчүн» медалы менен сыйланган.

1950-жылы

Внимание

Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлөт. А. Осмоновго 1967-жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын №1 лауреаттык күбөлүгү ыйгарылган.

1986-жылы Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган. 1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысмы ыйгарылган.

Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп жана тоо чокусу (4060м), бир кеме «Алыкул» наамында.

А. Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М. Убукеев, Л. Турусбекова, С.

Алыкул осмонов – кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы

Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан томолок жетим калып, Токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт.

14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип 1928 – 1933-жж. окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат.

1930-жылы «Сабаттуу бол» гезитинин сентябрь айындагы санында биринчи жолу «Кызыл жүк» деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары гезит, журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт.

Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Алыкул 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн.

В то время уже создавалась новая реалистическая поэтика, окрепли поэтические голоса Аалы Токомбаева (1904-1988), Мукая Элебаева (1905-1944), Жоомарта Боконбаева (1910-1944), Жусупа Турусбекова (1910-1943) и других поэтов первого призыва.

По возрасту и литературному опыту Осмонов был моложе своих товарищей — основоположников кыргызской советской литературы, в 30х годах его поэтический голос еще не окреп, хотя он издал три книги «Песни рассвета» (1935), «Звездная молодость» (1937), «Чолпонстан» (1937).

В этих сборниках молодого поэта сразу бросается в глаза риторичность, декларативность, вторичность.

Самое огорчительное — он не обрел своего поэтического голоса, хотя при внимательном чтении стихотворений можно отметить такие удачи, как «Ночной голос», «Красные летчики», «Вперед, товарищи!», «Защитим свой класс», «Чапаев» и другие.

Алыкул осмонов омур баяны жана чыгармачылыгы

В годы войны он жил напряженной творческой жизнью, писал стихи о войне, перевел поэму Низами «Хосров и Ширин» (1941), пьесу Шекспира «Двенадцатая ночь» (1942), написал пьесы «Чолпонбай», «Любовь», «Кто это?» все о героях войны (1943).

В конце 1944 года Алыкул переживает, казалось бы, полный крах личной жизни: умерла его новорожденная дочь, ушла жена, обострился туберкулезный процесс в легких.

Но поэт не дал сломить себя тяжким жизненным обстоятельствам и все свои силы отдал творчеству.

В это время он часто бывал на берегах Иссык-Куля. Горячо любимое озеро питало его вдохновение. Здесь он написал свои лучшие произведения. Так, в конце ноября 1944 года он создает большой цикл стихотворений, ставших впоследствии основой знаменитой книги стихов «Любовь», с которой началось вхождение Осмонова в большую поэзию.

Источник: http://2440453.ru/alykul-osmonov-omur-bayany/

Защита права
Добавить комментарий